อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
 
   ศพด.บ้านหนองแห้ว  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศพด.บ้านหนองแห้ว
 
ที่ตั้ง : ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
 
ข้อมูล : รับเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบครึ่งถึง 5 ขวบ โดยวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้วเพื่อช่วยเลี้ยงเด็กและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครอง และเป็นการหาประสบการณ์ในชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวในการเข้าเรียนในระดับชั้นต่อไป
 
 
ผู้เข้าชม 941 ท่าน         
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player