อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
     


 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ของ อบต.หนองกระทุ่ม [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ของ อบต.หนองกระทุ่ม [ 27 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ของ อบต.หนองกระทุ่ม [ 27 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 89  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม [ 16 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 169  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม [ 15 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 148  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2554 [ 20 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 1608  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2553 [ 13 ต.ค. 2552 ]  อ่าน : 382  
 
ผลการปฏิบัติงานของ อบต.หนองกระทุ่ม [ 11 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 605  
 
  (1)     2      3   
     
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player