อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
 
 
แผนพังกระบวนการจัดเการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก  
 

แผนผังกระบวนการจัดดการเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
อบต.หนองกระทุ่ม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 13.55 น. โดย คุณ รุ่งเรือง เกตุเมือง

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player