อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  
 

นายสมกิจ  นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท่ม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตภาครัญ และ ได่กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เพื่อจะนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส จึงประกาศให้ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มทราบและถือปฏิบัติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2560 เวลา 15.58 น. โดย คุณ รุ่งเรือง เกตุเมือง

ผู้เข้าชม 842 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player